Skoči na sadržaj

Уништавање цивилизације је нужност која не трпи одлагање!

  Пише: Марина Миа Кончар

  Многи верују да је свет почетком 21. века мултиполаран и да је прошло време „Америчког изазова“. Свет је дефинитивно разједињен, насилан, и како стоје ствари, тренутно, немоћан да превазиђе проблеме са којима се суочава. Огроман је јаз између богатих и сиромашних. Глобализација меље све пред собом, немајући правила. Уништавају се суверене државе, руше се националне економије, а светски моћници, како у рату, тако и у миру, не бирају средства да понизе слабијег и остваре своје интересе.

  Свет је после Другог светског рата веровао да може да се направи крупан корак и да се изгради хуманији однос, који би смањио разлике између богатих и сиромашних. После распада колонијалног система 1945. године, веровало се да ће доћи до поштене прерасподеле светског богатства.  Међутим, заговорници колонијалног система нису се предали. Черчил је јасно ставио до знања да, без обзира што се колонијални систем распао, доминација ће остати помоћу технологије. Већ тада се могло наслутити да помоћ неразвијеним земљама није кроз донације, кредите, већ кроз технологију под поштеним условима. Запад дефинитивно није хуманитарна организација, која је спремна да помогне сиромашне земље.  У сиромашним земљама Запад види јефтине сировине и радну снагу. Запитајмо се, шта Запад види у нама?

  Упорно смо негирали нешто што је очигледно, а то је, да глобализација уништава све пред собом, а посебно хришћанске вредности. Затварали смо очи пред чињеницама, учили погрешну историју и веровали да све почиње управо од нас. Нисмо хтели да признамо да у кругу оних богатих нема места за 3/4 човечанства. Веровали смо да се богатство развијених земаља увећавало као резултат њиховог рада и памети, а не вековном економском експлоатацијом сиромашних земаља. Па и данас, кад нас експлоатишу, ми говоримо да то није тако. Ваљда нам је тако лакше, лакше да живимо убеђујући себе да то што јесте, у ствари и није.

  Зар смо веровали да велике компаније долазе зато што смо ми вредни, добри радници. Како нам је промакло да је нова филозофија доминације да светску привреду треба померити у подручје јефтиније радне снаге земаља у развоју. Делује смешно, да није жалосно, причати о продаји застареле технологије и злоупотреби патентног права.

  Технологија је најмоћније оружје, којим ће се владати светом. Ми смо унапред изгубили сваку битку.

  Затварамо очи и када нам говоре да рат против нас, који смо у оне 3/4 човечанства, воде на разне, прљаве начине. Шта ми знамо о генетичком и електромагнетном систему, који нас потпуно елиминише у нашој борби за место под сунцем. Програм САД-а ХААРП је највећи и најмоћнији одашиљач на свету, помоћу кога треба да будемо контролисани и манипулисани. И ко смо ми да му се супротставимо? Шта је знао Тесла 1919. године, када је у својој аутобиографској књизи записао: „Када бисмо могли произвести електричне ефекте траженог квалитета, читава планета и услови живота на њој могли би се променити“. Е, да је жив Тесла, можда би нам могао рећи да не видимо нешто што је очигледно: ХААРП је ту само смо ми слепи.

  Да ли је све ово што нам се дешава, у ствари, велики пораз цивилизације?

  Таим образом уничтожение цивилизации становится скорейшей неизбежностью

  Многие считают, что мир в начале XXI века является многополярным и что время «американского вызова» прошло. Мир определенно распущен, жесток, и как обстоят дела, на данный момент неспособен преодолеть проблемы, с которыми он сталкивается.

  Между богатыми и бедными существует огромный разрыв. Глобализация подминает все под себя, без всяких правил. Суверенные государства разрушаются, национальные экономики рушатся, а мировые державы, как в условиях войны, таки и мира, не выбирают способ, чтобы унизить слабых и реализовать свои интересы.

  После Второй мировой войны мир считал, что можно сделать большой шаг и создать более гуманные отношения, которые уменьшат различия между богатыми и бедными. После распада колониальной системы в 1945 году считалось, что произойдет справедливое перераспределение мирового богатства.

  Однако сторонники колониальной системы не сдались. Черчилль ясно дал понять, что, независимо от развала колониальной системы, господство останется за высокими технологиями. Уже тогда было очевидно, что помощь слаборазвитым странам заключается не в пожертвованиях, займах, а в технологиях на справедливых условиях.

  Запад определенно не является гуманитарной организацией, которая готова помочь бедным странам. В бедных странах Запад видит дешевое сырье и труд. Давайте спросим себя, что Запад видит в нас? Мы упорно отрицали очевидное: глобализация разрушает все на своем пути, особенно христианские ценности. Мы закрывали глаза на факты, учили неправильной истории и верили, что все началось прямо с нас. Мы не хотели признавать, что в кругу богатых нет места для 3/4 человечества. Мы считали, что богатство развитых стран выросло в результате их работы и мудрости, а не многовековой экономической эксплуатации бедных стран. Даже сегодня, когда  нас эксплуатируют, мы говорим, что это не так. Нам было бы легче, легче жить, убеждая себя, что на самом деле это не так.

  Мы верили, что крупные компании являются такими, потому что хорошо работают и достойны этого. Но  нами упущено, что новая философия доминирования состоит в том, чтобы переместить мировую экономику в область более дешевой рабочей силы развивающихся стран.

  Смешно говорить, хотя на самом деле, это грустно,  о продаже устаревших технологий и злоупотреблении патентным правом. Технология – это самое мощное оружие, которое будет править миром. Мы проиграли эту битву заранее. Мы закрываем глаза на то, что война против нас,  поскольку мы среди этих 3/4 человечества, ведется  различными грязными путями.

  Что мы знаем о генетической и электромагнитной системе, которая полностью устраняет нас в нашей битве за место под солнцем? Программа США HAARP является крупнейшим и самым мощным передатчиком в мире, с помощью которого нас можно контролировать и манипулировать нами. И кто мы, чтобы противостоять этому?

  То, что Тесла знал в 1919 году, писал в своей автобиографической книге: «Если бы мы могли производить электрические эффекты желаемого качества, вся планета и условия жизни на ней могли бы измениться».

  Если бы Тесла был  жив, он сказал бы нам, что мы не  видим даже очевидного: HAARP есть,  только мы слепы.  Является ли то, что с нами происходит, на самом деле, великим поражением цивилизации?